ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αναφορά – Αιτήματα Σωματείου Πληρωμάτων Ασθενοφόρου ΠΕΔΥ (ΣΩ.Π.Α.-Π.Ε.Δ.Υ.)

Αναφορά – Αιτήματα Σωματείου Πληρωμάτων Ασθενοφόρου ΠΕΔΥ (ΣΩ.Π.Α.-Π.Ε.Δ.Υ.)

Επιστολή - αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας με τα Αιτήματα Σωματείου Πληρωμάτων Ασθενοφόρου ΠΕΔΥ (ΣΩ.Π.Α.-Π.Ε.Δ.Υ.) που στάλθηκε στις 16 Ιουνίου 2022.

ΠΡΟΣ

κ. Υπουργό Υγείας

κ. Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας

κ. Γενικό Γραμματέα ΠΦΥ

ΘΕΜΑ: Αναφορά – Αιτήματα Σωματείου Πληρωμάτων Ασθενοφόρου ΠΕΔΥ (ΣΩ.Π.Α.-Π.Ε.Δ.Υ.)

Το Σωματείο μας υπό την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΠΕΔΥ (ΣΩ.Π.Α.-Π.Ε.ΔΥ.)» είναι νόμιμα συστημένο από το 2016 Πανελλήνιο Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Σωματείο, με έδρα την Θεσσαλονίκη, και εκπροσωπεί τους  εργαζομένους (Πληρώματα Ασθενοφόρου, Οδηγούς, Επικουρικούς (Πληρώματα Ασθ/ρου ή Οδηγούς Γ’-Δ’), Οδηγούς Ο.Α.Ε.Δ.,που υπηρετούν ως προσωπικό Πληρωμάτων Ασθενοφόρου στα Κέντρα Υγείας και τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.) της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όλης της Επικράτειας.

Ποσοστό πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) των εργαζομένων ως Πληρώματα Ασθενοφόρου στα Κέντρα Υγείας και τα Π.Π.Ι. της Επικράτειας διαθέτουμε την προβλεπόμενη από τη με αριθμό Γ4β/ΓΠ/οικ.16276/4-3-2015 Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β 1486/16-07-2015) Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Διασώστη -Πληρώματος Ασθενοφόρου.

Υπαγόμαστε οργανικά και μισθολογικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και ειδικότερα στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε) της Επικράτειας, πλην όμως την επιχειρησιακή οργάνωση, τον συντονισμό και την εποπτεία του έργου μας ασκεί το ΕΚΑΒ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 3984/2011 αλλά και του άρθρου 29 του Ν. 4633/2019.

Το ΕΚΑΒ είναι αποκλειστικά αρμόδιο για όλα τα ζητήματα επιχειρησιακής φύσης της εργασίας μας, συντονίζει το έργο μας, μας χορηγεί την απαιτούμενη άδεια για όλες τις διακομιδές και τις μεταφορές ασθενών, προγραμματισμένες ή μη, εγκρίνει τα μηνιαία προγράμματα εργασίας μας, ενώ τα Κέντρα Υγείας και τα Π.Π.Ι. όπου υπηρετούμε οφείλουν να έχουν τα Ασθενοφόρα τους εξοπλισμένα με υλικό εξοπλισμό και στελεχωμένα με έμψυχο δυναμικό κατά τα πρότυπα των Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Εντούτοις, αν και διαθέτουμε τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα με τα Πληρώματα Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και παρέχουμε υπό τον συντονισμό και την εποπτεία του την ίδια εν τοις πράγμασι υπηρεσία, και μάλιστα σε δυσμενέστερες συνθήκες, καθώς εμείς είμαστε ταυτόχρονα Οδηγοί Ασθενοφόρου, Τραυματιοφορείς, Διασώστες και Τεχνικοί, υφιστάμεθα δυσμενείς διακρίσεις, καθώς δεν λαμβάνουμε σειρά παροχών, που προβλέπονται για τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ και ειδικότερα:

 • Δε λαμβάνουμε την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 1 ν. 4024/2011 ετήσια ειδική αποζημίωση για προμήθεια υπηρεσιακής στολής που χορηγείται στους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ.
 • Δε λαμβάνουμε την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 δεκαήμερη άδεια κλειστού χώρου που χορηγείται στους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ.
 • Λαμβάνουμε εκτός έδρας αποζημιώσεις για διακομιδές και μεταφορές που ξεπερνούν τα 50 χλμ από την Υπηρεσία όπου υπηρετούμε, ενώ το αντίστοιχο όριο για τους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ είναι 30 χλμ, σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του ν. 4461/2017.
 • Λαμβάνουμε μειωμένη αμοιβή-αποζημίωση για την εκτός έδρας εργασία μας, για την υπερωριακή μας απασχόληση, για τη νυχτερινή εργασία και για την εργασία μας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, σε σύγκριση με τα πληρώματα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, τα οποία αμείβονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 20 ν. 4354/2015, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 102 του ν. 4461/2017.

Στα περισσότερα Κέντρα Υγείας και Π.Π.Ι. της Επικράτειας εργαζόμαστε ως μονό πλήρωμα ασθενοφόρου με συνοδεία Ιατρού ή Νοσηλευτή, υπάρχουν όμως αρκετά Κέντρα Υγείας ή Τομείς του ΕΚΑΒ, όπου εργαζόμαστε ως μικτά πληρώματα με υπάλληλο του ΕΚΑΒ, οπότε οι σε βάρος μας δυσμενείς διακρίσεις γίνονται ακόμη εντονότερες.

Σημειωτέον, ότι μετά τη μετάταξη όλων των πληρωμάτων ασθενοφόρου των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. στο ΕΚΑΒ με τις διατάξεις του Ν. 4254/2014, είμαστε οι μόνοι που έχουμε παραμείνει εκτός ΕΚΑΒ.

Μάλιστα σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας που είχε τεθεί προς διαβούλευση προ  εξαετίας είχε συμπεριληφθεί διάταξη και για τη δική μας μετάταξη στο ΕΚΑΒ, η οποία δυστυχώς για άγνωστους σε εμάς λόγους δεν προχώρησε. Το Σωματείο μας, δε, έχει επανειλημμένως αιτηθεί την ένταξή μας στο ΕΚΑΒ, έχοντας συντάξει μάλιστα προς τούτο και το από Σεπτεμβρίου του 2020 «Πλάνο Συνένωσης Πληρωμάτων Κέντρων Υγείας με ΕΚΑΒ», το οποίο και θα θέσουμε στη διάθεση του αξιότιμου κ. Υπουργού Υγείας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, πάγια αιτήματα του Σωματείου μας αλλά και όλων των εργαζόμενων ως Πληρώματα Ασθενοφόρου στα Κέντρα Υγείας και τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία της Επικράτειας είναι τα εξής:

 • Η χορήγηση και σε εμάς της προβλεπόμενης από τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 1 ν. 024/2011 ετήσιας ειδικής αποζημίωσης για προμήθεια υπηρεσιακής στολής.
 • Σημειωτέον, δε, ότι η υπηρεσιακή στολή είναι μέσο προστασίας τόσο του διασώστη όσο και
 • του πολίτη και είναι στην υπάρχουσα συγκυρία της πανδημίας απαραίτητη για το έργο μας.
 • Η χορήγηση και σε εμάς της προβλεπόμενης από τη διάταξη του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 δεκαήμερης άδειας κλειστού χώρου.
 • Η εξίσωση των οικονομικών μας απολαβών για την εκτός έδρας αμοιβή-αποζημίωση, για την υπερωριακή μας απασχόληση, για τη νυχτερινή εργασία και για την εργασία μας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, με τις αντίστοιχες των πληρωμάτων ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ.
 • Η ένταξή μας στα Βαρέα – Ανθυγιεινά επαγγέλματα.
 • Η ανανέωση των συμβάσεων όλων των Επικουρικών (Πληρωμάτων Ασθενοφόρου ή Οδηγών Γ΄-Δ΄) και των με συμβάσεις ΟΑΕΔ συναδέλφων μας και η μοριοδότησή τους σε περίπτωση προκήρυξης νέου διαγωνισμού.

Ο Πρόεδρος                                                                                                            Ο Γεν. Γραμματέας

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ                                                                              ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΣΩΠΑ - ΠΕΔΥ

Το Σωματείο μας υπό την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΕΔΥ (ΣΩ.Π.Α.-Π.Ε.Δ.Υ.)»  είναι νόμιμα συστημένο από το 2016 Πανελλήνιο Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Σωματείο, με έδρα τη Θεσσαλονίκη που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους (Πληρώματα Ασθενοφόρου,  Οδηγούς, Επικουρικούς, Οδηγούς Ο.Α.Ε.Δ.), που υπηρετούν ως προσωπικό Πληρωμάτων Ασθενοφόρου στα Κέντρα Υγείας και τα Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Π.Ι.) της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όλης της Επικράτειας.

Εγγραφείτε
στο Σωματείο

Ακολουθείστε τα βήματα κατεβάζοντας και συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής για να γίνετε μέλος του Σωματείου και επικοινωνήστε μαζί μας για απορίες και διευκρινίσεις.

Περισσότερα